Գլխավոր էջ » 2017 » Հոկտեմբեր » 24 » Արձանագրություն
11:31
Արձանագրություն

Նիստը  կայացել  է  2017թ. օգոստոսի  31-ին: Նիստին  մասնակցում  էին  խորհրդի  21  անդամներ`  բացակայում  էր  Ռուզաննա  Բարսեղյանը:

Օրակարգում

 1. Վերաքննություն  ունեցող  սովորողների  փոխադրման  մասին  հարցը:
 2. Հոսքերում  սովորողների  տեղափոխության  մասին:
 3. Տնօրենի  տեղակալների, մ/մ  նախագահների, դասղեկների, մանկավարժների  2016-2017  ուսումնական  տարվա  կատարած  աշխատանքների  հաշվետվության  մասին:
 4. Ներքին  գնահատման  հաշվետվության  քննարկում:
 5. Դպրոցի  մանկավարժական  խորհրդի  անվանական  կազմի  մասին: Մանկավարժական  խորհրդի  քարտուղարի  ընտրության  մասին:
 6. 2017-2018  ուսումնական  տարվա  մանկավարժական  խորհրդի  աշխատակարգի  մասին:
 7. Հաստատության  2017-2018  ուսումնական  տարվա  ուսումնական  պլանով  սահմանված  դպրոցական  բաղադրիչի  ժամաքանակի  մասին:
 8. Դասարանների  համակազմերի  և  10-րդ  դասարանում  հոսքերի  ձևավորման  մասին:
 9. Հաստատության  2017-2018  ուսումնական  տարվա  աշխատանքային  ռեժիմի  և  աշխատանքային  շաբաթվա  տևողության  մասին:
 10. 2017-2018  ուսումնական  տարվա  համադպրոցական  ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների  տարեկան  պլանի  մասին:
 11. Ընթացիկ  հարցեր:

Որոշում  է

1. Հավանություն  տալ  մանկավարժական  խորհրդի  անվանական  կազմին:

2. Մանկավարժական  խորհրդի  նիստերը  կարձանագրի  մշտական  քարտուղար  ընտրված  Դունելյա  Առաքելյանը:

Որոշում  է

Հավանություն  տալ  տնօրենի  տեղակալների, մ/մ  ղեկավարների, դասղեկների  և  մանկավարժների  2016-2017  ուսումնական  տարվա  հաշվետվություններին  և  գնահատել  լավ:

 

Որոշում  է

 1. Հավանություն  տալ  2017-2018  ուսումնական  տարվա  համադպրոցական  ուսումնադաստիարակչական  տարեկան  աշխատանքային  պլանը:
 2. Մասնախմբերի  ղեկավարները  մինչև  ս/թ  սեպտեմբերի   5-ը  ներկայացնեն  կիսամյակային  գրավոր  աշխատանքների  և  զեկուցումների  ժամանակացույցերը:
 3. Հավանություն  տալ  տնօրենի  առաջարկին, որպեսզի  կիսամյակային  գրավոր  աշխատանքները  համարվեն  տնօրինության  կողմից  տրված  գրավոր  աշխատանքներ  և  ստուգումը  կատարի  տնօրենի  հրամանով  ստեղծված  հանձնաժողովը:
 4. Բաց  թողած  թեմատիկ  գրավոր  աշխատանքները  սովորողները  լրացնեն  յուրաքանչյուր  ամսվա  վերջին  շաբաթվա   ընթացքում:

 

Որոշում  է

 1. 2017-2018  ուսումնական  տարվա  ուսումնական  պլանի  դպրոցական  բաղադրիչի  ժամաքանակը  բաշխել  ըստ  դասարանների  և  առարկաների  հետևյալ  կերպ.

X դասարան

հումանիտար  1 հոսք՝ 4 ժամ

հայոց  լեզու-1 ժամ

հայ գրականություն -1 ժամ

աշխարհագրություն-1 ժամ

հայոց պատմություն-1 ժամ

հումանիտար  2 հոսք՝ 4 ժամ

հայոց  լեզու-1 ժամ

հայ գրականություն -1 ժամ

աշխարհագրություն-1 ժամ

ռուսաց լեզու -1 ժամ

  բնագիտական հոսք

   տնտեսագիտական ենթախումբ՝ 5 ժամ

հայոց  լեզու-2 ժամ

հայ գրականություն -1 ժամ

հանրահաշիվ-1 ժամ

երկրաչափություն -1 ժամ

ֆիզմաթ ենթախումբ՝ 3 ժամ

հայ գրականություն -1 ժամ

հանրահաշիվ-1 ժամ

երկրաչափություն -1 ժամ

կենսաքիմիա ենթախումբ՝ 3 ժամ

հայ գրականություն -1 ժամ

կենսաբանություն -1 ժամ

քիմիա -1ժամ

XI  դասարան

  հումանիտար  հոսք

հումանիտար  1 ենթախումբ՝ 3 ժամ

հայոց  լեզու-1 ժամ

հանրահաշիվ -1 ժամ

օտար լեզու-1 ժամ

հումանիտար 2 ենթախումբ՝ 3 ժամ

հայոց  լեզու-1 ժամ

հանրահաշիվ -1 ժամ

օտար լեզու-1 ժամ

բնագիտական հոսք

   Տնտեսագիտական ենթախումբ՝ 2 ժամ

հայոց  լեզու-1 ժամ

հանրահաշիվ-1 ժամ

Ֆիզմաթ ենթախումբ՝ 2ժամ

հանրահաշիվ-1 ժամ

ֆիզիկա -1 ժամ

Կենսաքիմիա ենթախումբ՝ 1 ժամ

քիմիա -1ժամ

                        XII դասարանի  ընդհանուր  հոսք՝6 ժամ

հայոց  լեզու- 2 ժամ

հայ գրականություն -2 ժամ

աշխարհագրություն -1 ժամ

հանրահաշիվ – 1 ժամ

 

Որոշում  է

 1. Հավանություն  տալ  2017-2018  ուսումնական  տարվա  աշխատանքային  ռեժիմին, ուսումնական  ժամանակացույցին  և  ներկայացնել   տնօրենի  հաստատմանը:
 2. Հաստատված  ուսումնական  պլանը  իրականացնել  5-օրյա  աշխատանքային  ռեժիմով:
 3. Հաստատությունում  աշխատանքային  օրվա  սկիզբը  900-ին: Ուսուցիչների  աշխատանքի  սկիզբը և  ավարտը  ըստ  բեռնվածության, ընդմիջում 3-րդ  դասից  հետո  կամ  ազատ  դասաժամերից  որևէ  մեկի  ընթացքում:
 4. Հաստատությունում  ուսումնական  պարապմունքների  սկիզբը   ժամը   900-ին, ավարտը  1505-ին,  դասամիջոցներ`

1-ին դասից  հետո  5  րոպե

2-րդ  դասից  հետո  10  րոպե

3-րդ  դասից  հետո  20  րոպե

4-րդ, 5-րդ  և  6-րդ  դասերից  հետո  5  րոպե:

 

Որոշում  է

 1. Գործող  կարգի  համաձայն`  հաստատել  հաստատության  մանկավարժական  խորհրդի  հետևյալ  աշխատակարգ.

ա)խորհրդի  հերթական  նիստերը  հրավիրել  երկու  ամիսը  մեկ  անգամ`  յուրաքանչյուր  երկրորդ  ամսվա  վերջին   շաբաթվա  աշխատանքային  վերջին  օրը  ժամը  1520-ին:

բ)խորհրդի  արտահերթ  նիստերը  հրավիրել   գործող  կարգի  համաձայն:

 

Որոշում  է

 1. 10-րդ  դասարանի  ներքոհիշյալ  սովորողներին  փոխադրել  11-րդ  դասարան.
 1. Գրիգորյան  Հայկ  Արթուրի
 2. Նազարյան  Արփինե  Արտակի
 3. Օհանյան  Նաիրի  Սամվելի
 4. Հարությունյան  Հռիփսիմե  Մուշեղի
 5. Մնացականյան  Գագիկ  Բեգլարի
 1. 10-րդ  դասարանի  բնագիտական  հոսքի  սովորող  Վալերի  Դավիդի  Սարկիսյանին  ծնողի  դիմումի  համաձայն  փոխադրել  11-րդ  դասարան:

 

Որոշում  է

 1. Տնօրենի  հաստատմանը  ներկայցնել  հաստատության  վեց   դասարանների  համակազմերը:
 2. 2017-2018  ուսումնական  տարում  10-րդ  դասարանում  սահմանված  կարգի  համաձայն  ձևավորել  3(երեք)  դասարան`  հումանիտար1, հումանիտար2  և  բնագիտական  հոսքերով:

Որոշում է

Թույլատրել  Հասմիկ  Ղամբարյանին  և  Անի  Առաքելյանին  կատարելու  հոսքերի  փոփոխություն: Միաժամանակ  նրանց  տվյալները  ներկայացնել  տնօրենի  հաստատմանը:

 

Որոշում  է

Հաստատության  2016-2017  ուսումնական  տարվա  ներքին  գնահատման  հաշվետվության  արդյունքները  գնահատել  §լավ¦:

 

Որոշում  է

 1. Հաստատել  տնօրենի  առաջարկը  շաբաթական  դասալսումների  ժամաքանակի  վերաբերյալ

ա) տնօրեն  1-2  դասալսում

բ)տեղակալ  ուս.  գծով   5-6 ժամ

գ)տնօրենի  ՄԿԱ  գծով  տեղակալ  2 ժամ

դ)առարկայկան  մասնախմբերի  ղեկավարները   1-2 ժամ

ե)ուսուցիչները`  յուրաքանչյուր  ամիս  առնվազն  2  ժամ:

Որոշում  է

Հավանություն  տալ  ուսուցչական  և  սովորողների  հերթապահությունների  ժամանակացույցին  և  ներկայացնել  տնօրենի  հաստատմանը:

 

Որոշում  է

Էթիկայի  հանձնաժողովի  անդամներ  ընտրել

 1. Ջանինյան  Արմինե - հանձնաժողովի  նախագահ
 2. անդամներ – Մարգարիտա  Գրիգորյան

                       Լուսինե  Ենգոյան

                       Ելենա  Պողոսյան

                       Զոյա  Գրիգորյան

                       Սիրվարդ  Խեդոյան

                       Մարի  Մինասյան

 

Որոշում  է

Տարբեր  բնագավառներում  ձեռքբերումների  համար  հաստատության  ներքոհիշյալ  սովորողներին  խրախուսել  պատվոգրերով

 1. Ղամբարյան  Հասմիկ Համլետի
 2. Կարապետյան   Նարեկ  Արթուրի
 3. Զաքարյան  Լիլիթ  Սամվելի
 4. Մանուկյան  Հայկանուշ  Հարությունի
 5. Մանուկյան  Դավիթ  Հայկի
 6. Զաքարյան  Կարեն  Գևորգի
 7. Գևորգյան  Լուսինե  Սուրենի
 8. Ադամյան  Հռիփսիմե  Արմենի
 9. Պողոսյան  Սյուզաննա  Վլադիմիրի
 10. Զաքարյան  Արման  Հապետի
 11. Օհանյան  Նաիրի  Սամվելի
 12. Մանուկյան  Մանուկ  Մելքոնի
 13. Բադալյան  Կարինե  Վահրամի
 14. Մինասյան  Նուշիկ  Մանվելի
 15. Ջամալյան  Գարիկ  Տիգրանի
Դիտումներ: 122 | Ավելացրեց: BGO | - Վարկանիշ -: 0.0/0
Մեկնաբանություններն ընդամենը՝: 0
Անուն *:
Email *:
Կոդ *: